واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٢
برنامه اعلام شده ترم عادي زمستان 1395
تاریخ گزارش:12:31 1395/11/23
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
11000/1ICDL1 (مباني،ويندوز7،اينترنت)خواهران - برادران32خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه14:00-15:40
عمومی1,300,0001395/12/011396/02/10
21000/2ICDL1 (مباني،ويندوز7،اينترنت)خواهران - برادران32خانم فقيه
روزهای زوج14:00-15:40
عمومی1,300,0001395/11/021395/12/09
31001/1ICDL2 Word,Excelخواهران - برادران52خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,900,0001395/12/011396/02/26
41001/2ICDL2 Word,Excelخواهران - برادران52خانم فقيه
روزهای زوج16:00-18:00
عمومی1,900,0001395/11/021395/12/23
51003/1ICDL3 PowerPoint,Accessخواهران - برادران46خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,900,0001395/12/011396/02/19
61006/1ويندوز خواهران - برادران30خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه14:00-16:00
تخصصی1,900,0001395/11/171396/02/17
71007/1Photoshop مقدماتي و پيشرفتهخواهران - برادران75خانم مستطاب زاده
يكشنبه و سه شنبه17:40-19:39
تخصصی2,950,0001395/11/031395/12/30
81007/2Photoshop مقدماتي و پيشرفتهخواهران - برادران75خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
تخصصی2,950,0001395/11/161396/02/30
91008/1CorelDrawخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
روزهای زوج14:00-16:00
تخصصی2,200,0001395/11/161395/11/20
101009/1Flashخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه14:00-16:00
تخصصی2,200,0001395/11/161396/01/15
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٢
برنامه اعلام شده ترم عادي زمستان 1395
تاریخ گزارش:12:31 1395/11/23
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
111011/1ميكس و مونتاژ فيلمخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه14:00-15:40
تخصصی3,000,0001395/11/171396/01/15
121014/1ASP.NETخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:40-21:20
تخصصی3,100,0001395/11/171396/02/17
131015/1SQL serverخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه19:40-21:20
تخصصی3,100,0001395/11/161396/02/17
141016/1طراحي صفحات وبخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
تخصصی3,100,0001395/11/171396/02/17
151017/1+Aخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه19:40-21:20
تخصصی2,200,0001395/11/161396/02/16
161020/1LINUXخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
روزهای فرد19:40-21:20
تخصصی3,100,0001395/11/171396/02/17
171021/1CCNAخواهران - برادران60خانم يا آقاي...
روزهای زوج19:40-21:20
تخصصی4,000,0001395/11/171396/02/17
181022/1JAVAخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
تخصصی2,900,0001395/11/161396/02/15
191023/1PHPخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
تخصصی2,900,0001395/11/171396/01/15
201070/1+ Networkخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه19:40-21:20
تخصصی2,500,0001395/11/171396/01/15
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٢
برنامه اعلام شده ترم عادي زمستان 1395
تاریخ گزارش:12:31 1395/11/23
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
211072/1برنامه نويسي اندرويدخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
تخصصی2,900,0001395/11/171396/02/17
221073/13DMAX مقدماتيخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
تخصصی2,500,0001395/11/161396/02/20
231074/13DMAX پيشرفتهخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
تخصصی3,000,0001395/11/161396/02/20
241110/1C#.NET مقدماتيخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
تخصصی2,900,0001395/11/171396/02/19
251111/1C#.NET پيشرفتهخواهران - برادران35خانم يا آقاي...
يكشنبه و پنج شنبه16:00-18:00
تخصصی3,500,0001395/11/171396/02/19
261113/1پكيج مديريت شبكه هاي ماكروسافتي MCSEخواهران - برادران60خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:00-12:00
تخصصی6,600,0001395/11/171396/02/17
271114/1Illustratorخواهران - برادران45خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه14:00-16:00
تخصصی2,500,0001395/11/171396/01/16
281116/1ربوارخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
پنج شنبه16:00-18:00
تخصصی1,500,0001395/11/171396/01/16
291117/1كيتاروبوخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
پنج شنبه18:00-20:00
تخصصی2,000,0001395/11/071396/01/16
302001/1AutoCAD 2Dخواهران - برادران30آقاي حسيني بهارانچي
شنبه و چهار شنبه19:40-21:20
تخصصی2,200,0001395/11/021395/12/25
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٢
برنامه اعلام شده ترم عادي زمستان 1395
تاریخ گزارش:12:31 1395/11/23
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
312001/2AutoCAD 2Dخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:40-21:20
تخصصی2,200,0001395/11/171396/01/16
322002/1AutoCAD 3Dخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:40-21:20
تخصصی2,800,0001395/11/171396/01/16
332003/1CATIA LEVEL1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:40-21:20
تخصصی2,900,0001395/11/171396/01/10
342010/1Solid Worksخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:40-21:20
تخصصی3,500,0001395/11/171396/01/10
352012/1ANSYSخواهران - برادران60خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:40-21:20
تخصصی4,000,0001395/11/171396/01/10
362013/1ABAQUSخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
دوشنبه18:00-21:20
تخصصی3,200,0001395/11/181396/01/18
372014/1MATLABخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
پنج شنبه18:00-21:20
تخصصی2,400,0001395/11/181396/11/11
382015/1CARRIERخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
جمعه11:00-14:00
تخصصی2,400,0001395/11/151396/02/18
392016/1PIPINGخواهران - برادران35خانم يا آقاي...
جمعه11:00-14:00
تخصصی3,000,0001395/11/151396/02/18
402017/1PDMSخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
جمعه11:00-14:00
تخصصی3,950,0001395/11/151396/02/25
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٢
برنامه اعلام شده ترم عادي زمستان 1395
تاریخ گزارش:12:31 1395/11/23
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
412019/1Arc GIS-1خواهران - برادران30خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:40-21:20
تخصصی2,200,0001395/11/171396/01/16
422020/1Arc GIS-2خواهران - برادران30خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:40-21:20
تخصصی2,200,0001395/11/171396/02/16
432021/1Primavera P6خواهران - برادران30آقاي عبدالهي
جمعه08:00-10:59
تخصصی3,000,0001395/11/081395/12/27
442022/1Microsoft Projectخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
تخصصی2,700,0001395/11/171396/01/16
452023/1Lab View1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:40-21:20
تخصصی2,900,0001395/11/161396/01/22
462024/1ميكروكنترلرهاي AVRخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
تخصصی3,500,0001395/11/171396/02/10
472025/1PLCخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-19:40
تخصصی3,500,0001395/11/161396/01/23
482026/1ابزار دقيقخواهران - برادران25خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:40-21:20
تخصصی2,600,0001395/11/171396/01/16
492027/1HYSYSخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
جمعه11:00-14:00
تخصصی2,600,0001395/11/151396/01/18
502028/1SPSSخواهران - برادران37خانم يا آقاي...
جمعه11:00-14:00
تخصصی2,600,0001395/11/151396/01/18
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٢
برنامه اعلام شده ترم عادي زمستان 1395
تاریخ گزارش:12:31 1395/11/23
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
512029/1طراحي معماري و نقشه هاي اجرايي با نرم افزار REVITخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و دوشنبه19:40-21:20
تخصصی3,300,0001395/11/161396/01/16
522032/1طراحي مدارهاي چاپي با Altium Designerخواهران - برادران35خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:40-21:20
تخصصی3,000,0001395/11/171396/01/20
532034/1آموزش نقشه هاي PFD و P&ID خواهران - برادران30خانم يا آقاي...
جمعه08:00-11:00
تخصصی2,500,0001395/11/151396/01/18
542037/1Fluentخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
جمعه11:00-14:00
تخصصی3,000,0001395/11/151396/01/25
552038/1ASPEN PLUSخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
جمعه11:00-14:00
تخصصی2,600,0001395/11/151396/01/18
562059/1ETABS & SAFE مقدماتيخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
تخصصی3,000,0001395/11/161396/01/16
572060/1ETABS & SAFE پيشرفتهخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
تخصصی3,300,0001395/11/161396/01/20
582071/1Rhinoخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و دوشنبه19:40-21:20
تخصصی2,700,0001395/11/161396/01/20
593001/1حسابداري با كامپيوترخواهران - برادران64آقاي احمدخدر
دوشنبه و پنج شنبه17:00-20:00
تخصصی3,000,0001395/10/301396/01/14
603001/2حسابداري با كامپيوترخواهران - برادران64خانم يا آقاي...
پنج شنبه13:00-17:00
تخصصی3,000,0001395/11/281396/04/01
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٢
برنامه اعلام شده ترم عادي زمستان 1395
تاریخ گزارش:12:31 1395/11/23
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
613002/1حسابداري حرفه ايخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
تخصصی3,000,0001395/10/261395/12/20
628001/1عكاسي مقدماتيخواهران - برادران36آقاي مجيدي
شنبه و چهار شنبه18:01-19:40
تخصصی3,000,0001395/10/291395/12/28
638002/1عكاسي پيشرفتهخواهران - برادران40آقاي مجيدي
شنبه و چهار شنبه18:01-19:40
تخصصی3,200,0001395/10/251396/01/19