واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٣
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:09:22 1395/09/16
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
10001/1Kids 1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه15:00-16:40
عمومی1,200,0001395/10/061395/12/19
20001/2Kids 1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,200,0001395/10/091395/12/26
30002/1Kids 2خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه15:00-16:40
عمومی1,200,0001395/10/061395/12/19
40002/2Kids 2خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,200,0001395/10/091395/12/26
50003/1Kids 3خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه15:00-16:40
عمومی1,200,0001395/10/061395/12/26
60004/1Starters 1خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه15:00-16:40
عمومی1,200,0001395/10/061395/12/26
70004/2Starters 1خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,200,0001395/10/091395/12/26
80005/1Starters 2خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه15:00-16:40
عمومی1,200,0001395/10/061395/12/19
90005/2Starters 2خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,200,0001395/10/091395/12/26
100006/1Starters 3خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه15:00-16:40
عمومی1,200,0001395/10/061395/12/19
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٣
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:09:22 1395/09/16
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
110007/1Starters 4خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
دوشنبه15:00-16:40
پنج شنبه08:30-10:10
عمومی1,200,0001395/10/061395/12/19
120007/2Starters 4خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,200,0001395/10/091395/12/26
130012/1Flyers 1خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه15:00-16:40
عمومی1,300,0001395/10/061395/12/19
140012/2Flyers 1خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,300,0001395/10/091395/12/26
150100/1Basicsخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/26
160101/1F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:30-10:30
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
170101/2F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه15:00-17:00
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
180101/3F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/25
190101/4F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه15:00-17:00
عمومی1,450,0001395/10/121395/12/22
200101/5F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/121395/12/22
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٣
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:09:22 1395/09/16
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
210102/1F2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:30-10:30
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
220102/2F2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
230102/3F2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای فرد15:00-17:00
عمومی1,450,0001395/10/121395/12/22
240102/4F2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/121395/12/22
250103/1E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه15:00-17:00
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
260103/2E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
270103/3E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/091395/12/26
280104/1E2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
290104/2E2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه15:00-17:00
عمومی1,450,0001395/10/121395/12/22
300104/3E2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/131395/12/23
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٣
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:09:22 1395/09/16
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
310105/1Pi1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
320105/2Pi1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/131395/12/23
330105/3Pi1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه15:00-17:00
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
340106/1Pi2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/22
350106/2Pi2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/131395/12/23
360106/3Pi2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه15:00-17:00
عمومی1,450,0001395/10/121395/12/22
370107/1I1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/121395/12/22
380107/2I1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه15:0-17:00
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
390108/1I2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
400108/2I2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/131395/12/23
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٣
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:09:22 1395/09/16
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
410109/1Ui1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه17:10-19:10
عمومی1,700,0001395/10/131395/12/26
420110/1Ui2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه15:00-17:00
عمومی1,700,0001395/10/131395/12/26
430111/1A1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج17:10-19:10
عمومی1,700,0001395/10/111395/12/21
440112/1A2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای فرد17:10-19:10
عمومی1,700,0001395/10/121395/12/22
450201/1Pre1-TOEFL/IELTSخواهران - برادران80خانم يا آقاي...
پنج شنبه15:00-18:00
تخصصی4,500,0001395/10/161396/01/30
460205/1TOEFLخواهران - برادران60خانم يا آقاي...
پنج شنبه17:00-20:00
تخصصی4,800,0001395/10/131396/01/30
470206/1IELTSخواهران - برادران60خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:00
تخصصی4,800,0001395/10/161396/01/30
480301/1CFخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه15:00-17:00
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
490301/2CFخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه15:00-17:00
عمومی1,450,0001395/10/121395/12/22
500302/1CEخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه15:00-17:00
عمومی1,450,0001395/10/121395/12/22
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٣
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:09:22 1395/09/16
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
510302/2CEخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
520303/1CPiخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/121395/12/22
530303/2CPiخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/131395/12/23
540304/1CIخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/111395/12/21
550304/2CIخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه17:10-19:10
عمومی1,450,0001395/10/131395/12/23
560311/1T.T.Cخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:00
تخصصی2,500,0001395/10/131395/12/21
570483/1فن ترجمه 1خواهران - برادران30خانم يا آقاي...
روزهای زوج17:10-19:10
تخصصی1,700,0001395/10/111395/11/30
580489/1MSRT (MCHE) 1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه17:00-20:00
تخصصی2,600,0001395/10/091395/12/26
590491/1فن ترجمه 2خواهران - برادران30خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه15:00-17:00
تخصصی1,700,0001395/10/131395/11/30
600516/1SIT1خواهران - برادران80خانم يا آقاي...
روزهای فرد17:00-20:00
عمومی2,500,0001395/10/131395/12/26
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٣
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:09:22 1395/09/16
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
610537/1آلماني A1خواهران - برادران120خانم يا آقاي...
پنج شنبه15:00-18:00
عمومی4,800,0001395/10/101395/11/30
620581/1فرانسه بزرگسالان A1-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه15:00-17:00
عمومی1,800,0001395/10/131395/12/26
631004/1ICDL (هفت مهارت)خواهران - برادران130خانم يا آقاي...
روزهای فرد15:00-19:00
عمومی3,500,0001395/10/101395/12/29
641007/1Photoshop مقدماتي و پيشرفتهخواهران - برادران75خانم يا آقاي...
روزهای زوج15:00-17:00
تخصصی2,000,0001395/10/111395/12/15
651013/1C#.NETخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه15:00-17:00
تخصصی2,800,0001395/10/121395/12/12
661016/1طراحي صفحات وبخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج15:00-17:00
تخصصی2,500,0001395/10/111395/12/20
671022/1JAVAخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه15:00-17:00
تخصصی2,400,0001395/10/121395/12/12
681073/13DMAX مقدماتيخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه16:00-20:00
تخصصی2,100,0001395/10/161395/12/16
692001/1AutoCAD 2Dخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه17:00-19:00
تخصصی1,800,0001395/10/111395/12/11
702003/1CATIA LEVEL1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه17:00-19:00
تخصصی2,400,0001395/10/121395/12/12
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٣
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:09:22 1395/09/16
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
712010/1Solid Worksخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:00-21:00
تخصصی2,800,0001395/10/121395/12/12
722013/1ABAQUSخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:00-21:00
تخصصی2,800,0001395/10/121395/12/12
732014/1MATLABخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:00-21:00
تخصصی1,800,0001395/10/121395/12/12
742018/1ETABS & SAFEخواهران - برادران70خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه17:00-19:00
تخصصی3,500,0001395/10/111395/12/12
752022/1Microsoft Projectخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
دوشنبه و چهار شنبه15:00-17:00
تخصصی1,900,0001395/10/131395/12/13
762024/1ميكروكنترلرهاي AVRخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و سه شنبه15:00-17:00
تخصصی3,000,0001395/10/111395/12/11
772025/1PLCخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه19:00-21:00
تخصصی2,800,0001395/10/121395/12/12
782037/1Fluentخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
دوشنبه17:00-21:00
تخصصی2,400,0001395/10/131395/12/13
792048/1Power Millخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه19:00-21:00
تخصصی2,500,0001395/10/111395/12/11
803001/1حسابداري با كامپيوترخواهران - برادران64خانم يا آقاي...
روزهای زوج17:00-19:00
تخصصی2,500,0001395/10/111395/12/20
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ٣
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:09:22 1395/09/16
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
815033/1تكنسين داروخانهخواهران - برادران100خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه15:00-18:00
تخصصی4,200,0001395/10/111395/12/29
828001/1عكاسي مقدماتيخواهران - برادران36خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه17:00-19:00
تخصصی1,700,0001395/10/121395/12/12