واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
10001/1Kids 1خواهران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:20-18:00
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/191395/12/19
20001/2Kids 1برادران40خانم نورصبحي
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/191395/12/19
30002/1Kids 2خواهران44خانم بهرامي زاده
شنبه و چهار شنبه16:30-18:10
عمومی1,450,0001395/10/111395/11/201395/12/211395/12/21
40002/2Kids 2برادران44خانم جبارزارع
شنبه و چهار شنبه16:20-18:00
عمومی1,450,0001395/10/111395/11/201395/12/211395/12/21
50003/1Kids 3خواهران44خانم فروتن فر
شنبه و چهار شنبه16:30-18:10
عمومی1,450,0001395/10/151395/11/231395/12/211395/12/21
60003/2Kids 3برادران44خانم مهراد
شنبه و چهار شنبه16:20-17:59
عمومی1,450,0001395/10/151395/11/231395/12/211395/12/21
70004/1Starters 1خواهران44خانم هوشنگ
پنج شنبه09:10-12:50
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
80004/2Starters 1برادران44خانم بهرامي زاده
شنبه و چهار شنبه18:11-19:50
عمومی1,450,0001395/10/151395/11/231395/12/211395/12/21
90004/3Starters 1خواهران44خانم شكراني
يكشنبه و سه شنبه16:00-17:40
عمومی1,450,0001395/10/121395/11/191395/12/221395/12/22
100005/1Starters 2خواهران44خانم قاسمي زاده
شنبه و چهار شنبه16:30-18:09
عمومی1,450,0001395/10/151395/11/231395/12/211395/12/21
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
110005/2Starters 2برادران44خانم غفاري خوزاني
شنبه و چهار شنبه16:20-17:59
عمومی1,450,0001395/10/151395/11/231395/12/211395/12/21
120006/1Starters 3خواهران44خانم عباس نژادآذر
پنج شنبه09:10-12:50
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
130006/2Starters 3برادران44خانم عباس نژادآذر
يكشنبه و سه شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/121395/11/191395/12/221395/12/22
140007/1Starters 4خواهران44خانم غفاري خوزاني
پنج شنبه09:10-12:50
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
150007/2Starters 4برادران44خانم غفاري خوزاني
شنبه و چهار شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/151395/11/231395/12/211395/12/21
160008/1Movers 1خواهران44خانم يوسفي
پنج شنبه14:20-18:00
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
170008/2Movers 1برادران44خانم ثنايي فر
پنج شنبه15:00-18:40
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
180009/1Movers 2خواهران44خانم كيوانداريان
پنج شنبه14:20-18:00
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
190009/2Movers 2برادران44خانم نورصبحي
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/181395/12/231395/12/23
200010/1Movers 3خواهران44خانم برقي كار
پنج شنبه14:20-18:00
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
210010/2Movers 3برادران44خانم كيوانداريان
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/181395/12/231395/12/23
220011/1Movers 4خواهران44خانم برقي كار
دوشنبه و پنج شنبه18:20-20:00
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/181395/12/231395/12/23
230012/1Flyers 1خواهران44خانم خشه
پنج شنبه14:20-18:00
عمومی1,550,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
240013/1Flyers 2خواهران44آقاي اكبري ساماني
پنج شنبه14:20-18:00
عمومی1,550,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
250013/2Flyers 2برادران44خانم مير باقر
پنج شنبه15:00-18:40
عمومی1,550,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
260014/1Flyers 3خواهران44خانم دليران فيروز
دوشنبه و پنج شنبه18:20-20:00
عمومی1,550,0001395/10/091395/11/181395/12/231395/12/23
270015/1Flyers 4برادران44خانم خشه
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:50
عمومی1,550,0001395/10/091395/11/181395/12/231395/12/23
280100/1Basicsخواهران - برادران50خانم دليران فيروز
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
290101/1F1خواهران - برادران50خانم نصر اصفهاني
دوشنبه و پنج شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/091395/11/071395/12/23
300101/2F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
هر روز19:50-21:30
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
310101/3F1خواهران - برادران50خانم انالويي
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/11/291396/02/08
320101/4F1خواهران - برادران50آقاي اكبري ساماني
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/10/251395/11/131395/12/11
330102/1F2خواهران - برادران50آقاي اسفندياري
يكشنبه و سه شنبه20:15-22:15
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
340102/2F2خواهران - برادران50خانم كريميان سيچاني
هر روز20:00-21:40
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
350102/3F2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
پنج شنبه09:00-13:00
عمومی1,800,0001395/10/091395/11/071395/12/20
360102/4F2خواهران - برادران50خانم نصر اصفهاني
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/10/251395/11/131395/12/11
370103/1E1خواهران - برادران50آقاي مقتداي
يكشنبه و سه شنبه16:00-17:59
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
380104/1E2خواهران - برادران50آقاي اسفندياري
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
390104/2E2خواهران - برادران50آقاي روحاني
شنبه و چهار شنبه20:15-22:15
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/21
400104/3E2خواهران - برادران50خانم محمد پور
پنج شنبه09:00-13:00
عمومی1,800,0001395/10/091395/11/071395/12/20
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
410104/4E2خواهران - برادران50خانم محمد پور
هر روز16:10-17:50
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
420104/5E2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/10/221395/11/111395/12/09
430105/1Pi1خواهران - برادران50خانم شاطالبي
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
440105/2Pi1خواهران - برادران50خانم ناظريان
شنبه و چهار شنبه20:15-22:15
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/21
450105/3Pi1خواهران - برادران50خانم كريميان سيچاني
يكشنبه و سه شنبه18:01-19:59
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
460106/1Pi2خواهران - برادران50آقاي روحاني
يكشنبه و سه شنبه20:15-22:15
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
470106/2Pi2خواهران - برادران50خانم باقري
پنج شنبه09:00-13:00
عمومی1,800,0001395/10/091395/11/071395/12/20
480106/3Pi2خواهران - برادران50خانم محمد پور
هر روز18:00-19:40
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
490107/2I1خواهران - برادران50آقاي اسفندياري
يكشنبه و سه شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
500108/1I2خواهران - برادران50خانم براهيمي
يكشنبه و سه شنبه10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/10/261395/11/241396/01/29
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
510108/2I2خواهران - برادران50خانم شاطالبي
يكشنبه و سه شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
520108/3I2خواهران - برادران50خانم ناظريان
پنج شنبه09:00-13:00
عمومی1,800,0001395/10/091395/11/071395/12/20
530109/1Ui1خواهران - برادران50آقاي درخشنده
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی2,150,0001395/10/121395/11/101395/12/22
540109/2Ui1خواهران - برادران50آقاي روحاني
شنبه و چهار شنبه18:10-20:10
عمومی2,150,0001395/10/151395/11/131395/12/21
550109/3Ui1خواهران - برادران50خانم براهيمي
پنج شنبه09:00-13:00
عمومی2,150,0001395/10/091395/11/071395/12/20
560109/4Ui1خواهران - برادران50آقاي اسفندياري
پنج شنبه13:00-16:59
عمومی2,150,0001395/10/091395/11/071395/12/20
570110/1Ui2خواهران - برادران50خانم ميرزايي
شنبه و چهار شنبه18:10-20:10
عمومی2,150,0001395/10/151395/11/131395/12/21
580110/2Ui2خواهران - برادران50آقاي اسفندياري
پنج شنبه08:30-12:30
عمومی2,150,0001395/10/091395/11/071395/12/20
590111/2A1خواهران - برادران50آقاي نوروزي
يكشنبه و سه شنبه18:10-20:10
عمومی2,150,0001395/10/121395/11/101395/12/22
600112/1A2خواهران - برادران50خانم آقاخاني
يكشنبه و سه شنبه18:10-20:10
عمومی2,150,0001395/10/121395/11/101395/12/22
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
610112/2A2خواهران - برادران50خانم ناظريان
شنبه و چهار شنبه18:11-20:10
عمومی2,150,0001395/10/151395/11/131395/12/21
620113/1FCE-1خواهران - برادران50آقاي يارعلي
پنج شنبه09:00-13:00
تخصصی2,500,0001395/10/161396/01/31
630201/1Pre1-TOEFL/IELTSخواهران - برادران80آقاي رمضان تاش
پنج شنبه08:30-13:30
تخصصی4,800,0001395/10/231396/02/21
640203/1Pre2-IELTSخواهران - برادران80آقاي زارعي
شنبه و چهار شنبه10:00-13:15
تخصصی4,800,0001395/10/151395/12/21
650301/1CFخواهران - برادران50خانم كريميان سيچاني
شنبه و چهار شنبه15:55-17:50
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/231395/12/21
660301/2CFخواهران - برادران50آقاي مقتداي
هر روز18:00-19:40
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/281395/11/13
670301/3CFخواهران - برادران50خانم نصر اصفهاني
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/10/251395/11/201395/12/11
680302/1CEخواهران - برادران50خانم كريميان سيچاني
يكشنبه و سه شنبه10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
690302/2CEخواهران - برادران50آقاي اكبري ساماني
دوشنبه و پنج شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/091395/11/181395/12/23
700302/3CEخواهران - برادران50خانم نصر اصفهاني
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/191395/12/22
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
710303/1CPiخواهران - برادران50خانم آقاخاني
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/191395/12/22
720303/2CPiخواهران - برادران50خانم نصر اصفهاني
شنبه و چهار شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/231395/12/21
730303/3CPiخواهران - برادران50آقاي روحاني
پنج شنبه09:00-13:00
عمومی1,800,0001395/10/091395/11/141395/12/20
740303/4CPiخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
هر روز16:10-17:50
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/281395/11/13
750304/1CIخواهران - برادران50خانم كريميان سيچاني
يكشنبه و سه شنبه15:55-17:55
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/191395/12/22
760304/2CIخواهران - برادران50آقاي روحاني
يكشنبه و سه شنبه18:01-20:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/191395/12/22
770304/3CIخواهران - برادران50خانم كريميان سيچاني
شنبه و چهار شنبه18:01-19:59
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/231395/12/21
780305/1Conversation 1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:10-17:50
تخصصی2,500,0001395/10/121395/12/17
790305/2Conversation 1خواهران - برادران40آقاي اسفندياري
دوشنبه و چهار شنبه10:00-11:40
تخصصی2,500,0001395/10/151395/12/23
800306/1Conversation 2خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:10-17:50
تخصصی2,500,0001395/10/121395/12/17
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
810311/1T.T.Cخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه09:00-12:40
تخصصی3,300,0001395/10/161396/01/17
820479/1چيني preBasicخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:15
عمومی3,000,0001395/10/171395/12/20
830480/1چيني Basicخواهران - برادران50خانم وارسته
يكشنبه و سه شنبه18:10-19:40
عمومی4,000,0001395/10/121396/01/29
840489/1MSRT (MCHE) 1خواهران - برادران40خانم فقيهيان
پنج شنبه08:20-12:00
تخصصی2,600,0001395/10/161396/01/17
850500/1تعيين سطحخواهران - برادران1خانم يا آقاي...
عمومی60,0001395/10/061395/12/29
860515/1كلاس خصوصيخواهران - برادران10خانم رجبي محمدي
يكشنبه18:01-19:30
عمومی1,500,0001395/10/121395/11/10
870516/1SIT1خواهران - برادران80خانم يا آقاي...
جمعه08:30-13:30
عمومی3,000,0001395/10/171396/02/08
880517/1SIT2خواهران - برادران80آقاي زارعي
جمعه08:30-13:30
عمومی3,000,0001395/10/241396/02/15
890520/1روسي 1خواهران - برادران30آقاي عموسلطاني
شنبه و چهار شنبه16:00-17:59
عمومی1,800,0001395/10/251395/11/30
900520/2روسي 1خواهران - برادران30آقاي عموسلطاني
دوشنبه15:00-18:09
عمومی1,800,0001395/10/201395/12/09
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
910524/1روسي 5خواهران - برادران30آقاي عموسلطاني
شنبه و چهار شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/111395/11/16
920531/1IELTS Writingخواهران - برادران20خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:15
تخصصی1,600,0001395/10/171395/11/15
930532/1IELTS Listening & Speakingخواهران - برادران24خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:15
تخصصی1,920,0001395/10/171395/11/22
940533/1IELTS Readingخواهران - برادران16خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:15
تخصصی1,280,0001395/10/171395/11/08
950534/1Grammar 1خواهران - برادران20خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:15
تخصصی1,100,0001395/10/171395/11/15
960537/1آلماني A1خواهران - برادران120آقاي پورعجم
روزهای زوج15:50-17:50
عمومی6,000,0001395/10/271396/02/27
970539/1آلماني A2خواهران - برادران120خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:45-12:00
عمومی6,000,0001395/10/181395/12/25
980564/1فرانسه نوجوانان A1-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
دوشنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/131396/02/25
990581/1فرانسه بزرگسالان A1-aخواهران - برادران48خانم شرفي پور
پنج شنبه14:00-17:15
عمومی2,000,0001395/10/091396/01/24
1000700/1آزمون با تاخيرخواهران - برادران2خانم يا آقاي...
عمومی150,0001395/06/101395/12/291395/12/29
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1010854/1Idioms & Sayings.خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
جمعه09:00-11:00
تخصصی2,000,0001395/10/171396/02/29
1020911/1آزمون شبيه سازي IELTSخواهران - برادران2خانم يا آقاي...
جمعه09:00-11:00
تخصصی300,0001395/10/241395/10/24
1031000/1ICDL1 (مباني،ويندوز7،اينترنت)خواهران - برادران32خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:00-12:00
عمومی1,300,0001395/10/151395/11/20
1041007/1Photoshop مقدماتي و پيشرفتهخواهران - برادران75خانم يا آقاي...
روزهای فرد10:00-12:00
تخصصی2,950,0001395/10/141396/01/20
1051007/2Photoshop مقدماتي و پيشرفتهخواهران - برادران75خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه14:00-16:00
تخصصی2,950,0001395/10/151396/02/23
1061011/1ميكس و مونتاژ فيلمخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:00-10:00
تخصصی3,000,0001395/10/131395/12/09
1071067/1آشنايي جامع با شبكه هاي كامپيوتري خواهران - برادران56خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه17:30-20:00
تخصصی9,800,0001395/10/121395/12/10
1081070/1+ Networkخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
جمعه08:00-12:00
تخصصی2,500,0001395/10/171395/12/20
1091072/1برنامه نويسي اندرويدخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
چهار شنبه18:00-22:00
تخصصی2,900,0001395/10/221395/12/25
1102001/1AutoCAD 2Dخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-20:00
تخصصی2,200,0001395/10/261395/12/15
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1112003/1CATIA LEVEL1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه16:00-20:00
تخصصی2,900,0001395/10/231395/12/13
1122014/1MATLABخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
جمعه16:00-20:00
تخصصی2,400,0001395/10/171395/12/20
1133047/1آشنايي موديان مالياتي با قوانين مالياتيخواهران - برادران3خانم يا آقاي...
سه شنبه08:00-13:00
عمومی80,0001395/10/251395/10/25
1149065/1قوانين و مقررات طرح هاي عمرانيخواهران - برادران12آقاي عابدان پور
يكشنبه و دوشنبه15:00-18:00
تخصصی01395/09/211395/10/07