واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
10101/1F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
20101/2F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
هر روز16:10-17:50
عمومی1,800,0001395/11/171395/12/011395/12/21
30102/1F2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
40103/1E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/11/081395/12/131396/02/22
50103/2E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
60103/3E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
هر روز18:00-19:40
عمومی1,800,0001395/11/171395/12/011395/12/21
70103/4E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج19:50-21:30
عمومی1,800,0001395/11/091395/12/021396/01/23
80105/1Pi1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
90109/1Ui1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی2,150,0001395/11/061395/11/251395/12/23
100114/1FCE-2خواهران - برادران50آقاي بقائي نائيني
شنبه و چهار شنبه19:30-21:10
تخصصی2,500,0001395/11/061396/02/20
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
110115/1FCE-3خواهران - برادران50آقاي بقائي نائيني
شنبه و چهار شنبه17:50-19:30
تخصصی2,500,0001395/11/061396/02/20
120116/1FCE-4خواهران - برادران50آقاي بقائي نائيني
شنبه و چهار شنبه16:00-17:40
تخصصی2,500,0001395/11/061396/02/20
130118/1CAE-2خواهران - برادران50آقاي درخشنده
يكشنبه و سه شنبه18:10-19:50
تخصصی2,700,0001395/11/031396/02/24
140203/1Pre2-IELTSخواهران - برادران80خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-19:30
تخصصی4,800,0001395/11/141396/03/11
150206/1IELTSخواهران - برادران60خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:00-13:00
تخصصی4,800,0001395/11/141396/02/14
160301/1CFخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/12/021395/12/23
170301/2CFخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
هر روز19:50-21:30
عمومی1,800,0001395/11/171395/12/041395/12/21
180302/1CEخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/11/081395/12/201396/02/22
190302/2CEخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
هر روز16:10-17:50
عمومی1,800,0001395/11/171395/12/041395/12/21
200303/1CPiخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
هر روز18:00-19:40
عمومی1,800,0001395/11/171395/12/041395/12/21
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
210483/1فن ترجمه 1خواهران - برادران30خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:45-12:00
تخصصی1,800,0001395/11/141396/01/31
220502/1فن ترجمه 3خواهران - برادران30خانم يا آقاي...
دوشنبه16:30-19:45
تخصصی1,800,0001395/11/041395/12/23
230530/1انگليسي در سفرخواهران - برادران20خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:40
عمومی1,100,0001395/11/151395/12/13
240581/1فرانسه بزرگسالان A1-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:15
عمومی2,000,0001395/11/151396/02/22
250865/1مكاتبات بازرگاني به زبان انگليسيخواهران - برادران24خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:40
تخصصی2,300,0001395/11/151395/12/20