واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:13:01 1395/12/01
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
10101/1F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
20101/2F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
هر روز16:10-17:50
عمومی1,800,0001395/11/171395/12/011395/12/21
30102/1F2خواهران - برادران50خانم ناظريان
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
40102/2F2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه13:30-15:30
عمومی1,800,0001395/11/101396/02/10
50103/1CFخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/12/021395/12/23
60103/2CFخواهران - برادران50آقاي داراب زاده
هر روز19:50-21:30
عمومی1,800,0001395/11/191395/12/081395/12/23
70104/1E1خواهران - برادران50خانم كديور
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/11/081395/12/131396/02/22
80104/2E1خواهران - برادران50آقاي روحاني
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
90104/3E1خواهران - برادران50آقاي مقتداي
هر روز18:00-19:40
عمومی1,800,0001395/11/171395/12/011395/12/21
100104/4E1خواهران - برادران50آقاي مقتداي
روزهای زوج19:50-21:30
عمومی1,800,0001395/11/091395/12/021396/01/23
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:13:01 1395/12/01
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
110104/5E1برادران50آقاي اسفندياري
دوشنبه و چهار شنبه12:00-15:15
عمومی3,000,0001395/11/251396/01/23
120104/6E1خواهران - برادران50آقاي اكبري ساماني
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/11/081395/12/131396/02/24
130106/1CEخواهران - برادران50آقاي روحاني
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/11/081395/12/201396/02/22
140106/2CEخواهران - برادران50خانم محمد پور
هر روز16:10-17:50
عمومی1,800,0001395/11/171395/12/041395/12/21
150107/1Pi1خواهران - برادران50آقاي اكبري ساماني
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
160109/1CPiخواهران - برادران50خانم محمد پور
هر روز18:00-19:40
عمومی1,800,0001395/11/171395/12/041395/12/21
170111/1I2خواهران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:00-11:59
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/201395/12/23
180113/1Ui1خواهران - برادران50خانم ناظريان
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی2,150,0001395/11/061395/11/251395/12/23
190118/1FCE-2خواهران - برادران50آقاي بقائي نائيني
شنبه و چهار شنبه19:30-21:10
تخصصی2,500,0001395/11/091396/02/23
200119/1FCE-3خواهران - برادران50آقاي بقائي نائيني
شنبه و چهار شنبه17:50-19:29
تخصصی2,500,0001395/11/091396/02/23
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:13:01 1395/12/01
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
210120/1FCE-4خواهران - برادران50آقاي بقائي نائيني
شنبه و چهار شنبه16:00-17:40
تخصصی2,500,0001395/11/091396/02/23
220122/1CAE-2خواهران - برادران50آقاي درخشنده
يكشنبه و سه شنبه18:10-19:50
تخصصی2,700,0001395/11/031396/02/24
230203/1Pre2-IELTSخواهران - برادران80آقاي زارعي
پنج شنبه14:30-19:30
تخصصی4,800,0001395/11/141396/03/11
240206/1IELTSخواهران - برادران60آقاي زارعي
پنج شنبه08:30-13:30
تخصصی4,800,0001395/11/141396/02/14
250312/1T.T.C (كودكان و نوجوانان)خواهران - برادران8خانم ميرباقر
جمعه08:30-13:30
تخصصی800,0001395/11/291395/12/20
2612آقاي خدام باشي
جمعه08:30-13:30
1395/11/291395/12/20
270313/1T.T.C (بزرگسالان)خواهران - برادران16آقاي نوروزي
جمعه08:30-13:30
تخصصی800,0001395/11/291395/12/13
280483/1فن ترجمه 1خواهران - برادران30خانم حاجي بابائي
پنج شنبه08:45-11:59
تخصصی1,800,0001395/11/211396/02/07
290483/2فن ترجمه 1خواهران - برادران30خانم قنبري ولاشاني
دوشنبه15:00-18:09
تخصصی1,800,0001395/11/251396/01/28
300500/1تعيين سطحخواهران - برادران125خانم امين زوار
عمومی60,0001395/11/011395/11/30
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:13:01 1395/12/01
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
310502/1فن ترجمه 3خواهران - برادران30خانم حاجي بابائي
دوشنبه16:30-19:45
تخصصی1,800,0001395/11/041395/12/23
320502/2فن ترجمه 3خواهران - برادران30خانم قنبري ولاشاني
چهار شنبه09:00-12:15
تخصصی1,800,0001395/11/201396/01/30
330521/1روسي 2خواهران - برادران30آقاي عموسلطاني
جمعه12:30-15:45
عمومی1,800,0001395/11/081396/01/18
340523/1روسي 4خواهران - برادران30خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:15
عمومی1,800,0001395/11/291396/02/08
350525/1روسي 6خواهران - برادران30آقاي عموسلطاني
شنبه و چهار شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/11/231396/01/19
360530/1انگليسي در سفرخواهران - برادران20خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:40
عمومی1,100,0001395/11/151395/12/13
370534/1Grammar 1خواهران - برادران20خانم نصر اصفهاني
جمعه09:00-12:40
تخصصی1,100,0001395/11/011395/11/29
380540/1آلماني B1خواهران - برادران120آقاي پورعجم
روزهای فرد16:00-18:00
عمومی6,000,0001395/11/171396/03/28
390564/1فرانسه نوجوانان A1-aخواهران - برادران48خانم ايرانپور مباركه
دوشنبه16:00-17:59
عمومی1,800,0001395/11/181396/04/12
400581/1فرانسه بزرگسالان A1-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:15
عمومی2,000,0001395/11/151396/02/22
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:13:01 1395/12/01
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
410586/1مكالمه فرانسه بزرگسالان A1خواهران - برادران48خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه08:30-10:00
عمومی2,880,0001395/11/181396/04/12
420700/1آزمون با تاخيرخواهران - برادران2خانم يا آقاي...
عمومی150,0001395/11/011395/11/30
430865/1مكاتبات بازرگاني به زبان انگليسيخواهران - برادران24خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:40
تخصصی2,300,0001395/11/151395/12/20
440911/1آزمون شبيه سازي IELTSخواهران - برادران2خانم يا آقاي...
چهار شنبه09:00-11:00
تخصصی300,0001395/11/201395/11/20
451000/1ICDL1 (مباني،ويندوز7،اينترنت)خواهران - برادران32خانم مستطاب زاده
روزهای زوج16:00-18:00
عمومی1,300,0001395/11/111395/12/14
461001/1ICDL2 Word,Excelخواهران - برادران52خانم يا آقاي...
روزهای زوج18:00-20:00
عمومی1,900,0001395/12/021396/02/03
471007/1Photoshop مقدماتي و پيشرفتهخواهران - برادران75خانم يا آقاي...
روزهای زوج14:00-16:00
تخصصی2,950,0001395/12/071396/03/10
481007/2Photoshop مقدماتي و پيشرفتهخواهران - برادران75خانم يا آقاي...
روزهای فرد08:00-10:00
تخصصی2,950,0001395/11/121396/02/24
491011/1ميكس و مونتاژ فيلمخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:00-10:00
تخصصی3,000,0001395/11/131396/01/19
501013/1C#.NETخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:00-18:00
تخصصی3,100,0001395/12/051396/01/31
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:13:01 1395/12/01
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
511015/1SQL serverخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه20:00-22:00
تخصصی3,100,0001395/11/171396/02/24
521016/1طراحي صفحات وبخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه18:00-22:00
تخصصی3,100,0001395/11/181396/02/26
531070/1+ Networkخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
جمعه08:00-12:00
تخصصی2,500,0001395/12/131396/01/25
541072/1برنامه نويسي اندرويدخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه20:00-22:00
تخصصی2,900,0001395/11/121396/01/29
551073/13DMAX مقدماتيخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه20:00-22:00
تخصصی2,500,0001395/11/121396/02/03
562001/1AutoCAD 2Dخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-20:00
تخصصی2,200,0001395/12/101395/12/24
572028/1SPSSخواهران - برادران37خانم يا آقاي...
تخصصی2,600,0001395/11/131396/01/16
583001/1حسابداري با كامپيوترخواهران - برادران64خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
تخصصی3,000,0001395/12/101396/03/13
593088/1كارگاه روانشناسي كودك و نوجوان ويژه مدرسين زبانخواهران - برادران4آقاي نوري
جمعه08:30-12:30
عمومی01395/11/081395/11/08
609068/1راهكارهاي ارتقاء بهره وري در سازمانخواهران - برادران8آقاي مظاهري تهراني
يكشنبه و سه شنبه14:00-16:00
تخصصی01395/10/191395/11/05
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ۴
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:13:01 1395/12/01
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
619069/1اقتصاد مقاومتي (1)خواهران - برادران12خانم يا آقاي...
شنبه و دوشنبه14:00-17:00
عمومی01395/11/121395/12/01