واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش سروش
برنامه اعلام شده ترم 1 پاییز 1395
تاریخ گزارش:13:13 1395/08/07
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
10000/1Kids 1*برادران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/221395/09/22
20000/2Kids 1*خواهران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/181395/09/18
30001/1Kids 1خواهران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/181395/09/18
40001/2Kids 1برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-17:40
عمومی1,450,0001395/07/131395/08/251395/09/231395/09/23
50002/1Kids 2خواهران44خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-17:40
عمومی1,450,0001395/07/141395/08/261395/10/041395/10/04
60002/2Kids 2برادران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/07/131395/08/251395/09/301395/09/30
70002/3Kids 2خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
80002/4Kids 2خواهران - برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/08/251395/09/25
90003/1Kids 3خواهران44خانم تولري
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/07/291395/09/041395/10/031395/10/03
100003/2Kids 3برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش سروش
برنامه اعلام شده ترم 1 پاییز 1395
تاریخ گزارش:13:13 1395/08/07
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
110003/3Kids 3برادران44خانم تولري
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/07/271395/09/091395/10/141395/10/14
120004/1Starters 1خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
130004/2Starters 1برادران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-17:40
عمومی1,450,0001395/07/131395/08/251395/09/301395/09/30
140005/1Starters 2خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,450,0001395/07/141395/08/261395/10/041395/10/04
150005/2Starters 2برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
160005/3Starters 2برادران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-17:40
عمومی1,450,0001395/07/131395/08/251395/09/301395/09/30
170006/1Starters 3خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
180006/2Starters 3برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
190007/1Starters 4خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
200007/2Starters 4برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش سروش
برنامه اعلام شده ترم 1 پاییز 1395
تاریخ گزارش:13:13 1395/08/07
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
210008/1Movers 1خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
220008/2Movers 1برادران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-17:40
عمومی1,450,0001395/07/131395/08/251395/09/301395/09/30
230009/1Movers 2خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
240009/2Movers 2برادران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/07/131395/08/251395/09/251395/09/30
250010/1Movers 3خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
260010/2Movers 3برادران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-17:40
عمومی1,450,0001395/07/131395/08/251395/09/301395/09/30
270011/1Movers 4خواهران44خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/07/141395/08/261395/10/041395/10/04
280011/2Movers 4برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
290012/1Flyers 1خواهران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:00-19:40
عمومی1,550,0001395/07/151395/08/241395/09/291395/09/29
300012/2Flyers 1برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,550,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش سروش
برنامه اعلام شده ترم 1 پاییز 1395
تاریخ گزارش:13:13 1395/08/07
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
310013/1Flyers 2خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,550,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
320013/2Flyers 2برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,550,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
330014/1Flyers 3خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,550,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
340014/2Flyers 3برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,550,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
350015/1Flyers 4خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,550,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
360015/2Flyers 4برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,550,0001395/07/151395/08/201395/09/251395/09/25
370100/1Basicsبرادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/07/181395/08/181395/10/05
380100/2Basicsخواهران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/191395/10/08
390100/3Basicsخواهران50خانم شكرانه
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,800,0001395/08/061395/09/111395/10/30
400100/4Basicsخواهران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:20-10:20
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/081395/09/06
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش سروش
برنامه اعلام شده ترم 1 پاییز 1395
تاریخ گزارش:13:13 1395/08/07
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
410101/1F1برادران50خانم انالويي
يكشنبه و سه شنبه19:41-21:41
عمومی1,800,0001395/07/271395/08/251395/10/12
420101/2F1خواهران50خانم مير باقر
شنبه و چهار شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/07/281395/08/261395/10/15
430101/3F1خواهران50خانم يا آقاي...
دوشنبه16:00-19:40
عمومی1,800,0001395/07/121395/08/181395/10/13
440101/4F1خواهران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/081395/09/06
450101/5F1خواهران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/081395/09/06
460102/2F2خواهران50خانم يا آقاي...
دوشنبه16:00-19:40
عمومی1,800,0001395/07/121395/08/181395/10/13
470102/3F2برادران50آقاي تركان
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,800,0001395/08/061395/09/111395/10/30
480102/4F2خواهران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/081395/09/06
490102/5F2برادران50خانم يا آقاي...
روزهای فرد20:00-22:00
عمومی1,800,0001395/07/181395/08/091395/09/07
500103/1E1برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه20:00-22:00
عمومی1,800,0001395/07/181395/08/181395/10/05
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش سروش
برنامه اعلام شده ترم 1 پاییز 1395
تاریخ گزارش:13:13 1395/08/07
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
510103/2E1خواهران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/191395/10/08
520103/3E1خواهران50خانم يا آقاي...
دوشنبه16:00-19:40
عمومی1,800,0001395/07/121395/08/171395/10/13
530103/4E1برادران50خانم يا آقاي...
روزهای فرد18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/07/181395/08/091395/09/07
540104/1E2برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/07/181395/08/181395/10/05
550104/2E2خواهران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:20-10:20
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/081395/09/06
560104/3E2خواهران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/191395/10/08
570105/1Pi1خواهران50خانم يا آقاي...
دوشنبه16:00-19:40
عمومی1,800,0001395/07/121395/08/171395/10/13
580105/2Pi1خواهران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/081395/09/06
590105/3Pi1خواهران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/191395/10/08
600105/4Pi1برادران50خانم يا آقاي...
روزهای فرد20:00-22:00
عمومی1,800,0001395/07/181395/08/091395/09/07
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش سروش
برنامه اعلام شده ترم 1 پاییز 1395
تاریخ گزارش:13:13 1395/08/07
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
610106/1Pi2برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/07/181395/08/181395/10/05
620106/2Pi2خواهران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:20-10:20
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/081395/09/06
630106/3Pi2خواهران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/191395/10/08
640107/1I1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه16:00-19:40
عمومی1,800,0001395/07/121395/08/171395/10/13
650107/2I1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/081395/09/06
660107/3I1خواهران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/191395/10/08
670108/1I2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:20-10:20
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/081395/09/06
680108/2I2خواهران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/07/171395/08/191395/10/08
690108/3I2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,800,0001395/07/221395/08/271395/10/16
700109/1Ui1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی2,150,0001395/07/171395/08/191395/10/08
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش سروش
برنامه اعلام شده ترم 1 پاییز 1395
تاریخ گزارش:13:13 1395/08/07
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
710109/2Ui1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه16:00-19:40
عمومی2,150,0001395/07/121395/08/171395/10/13
720110/1Ui2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-20:00
عمومی2,150,0001395/07/171395/08/191395/10/08
730110/2Ui2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی2,150,0001395/07/221395/08/271395/10/16
740111/1A1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی2,150,0001395/07/171395/08/191395/10/08
750111/2A1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه16:00-19:40
عمومی2,150,0001395/07/121395/08/171395/10/13
760112/1A2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-20:00
عمومی2,150,0001395/07/171395/08/191395/10/08
770112/2A2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی2,150,0001395/07/221395/08/271395/10/16
780301/1CFخواهران - برادران50خانم فروغي دهنوي
دوشنبه15:30-19:00
عمومی1,800,0001395/08/031395/09/011395/10/301395/10/30
790301/2CFخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,800,0001395/07/281395/10/17
800302/1CEخواهران50خانم فروغي دهنوي
شنبه و چهار شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/07/281395/08/291395/10/151395/10/15
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش سروش
برنامه اعلام شده ترم 1 پاییز 1395
تاریخ گزارش:13:13 1395/08/07
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
810305/1Conversation 1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-20:00
تخصصی2,500,0001395/07/171395/10/04
820306/1Conversation 2خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
تخصصی2,500,0001395/07/171395/10/04
830311/1T.T.Cخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
تخصصی3,300,0001395/07/151395/09/18
840401/1فرانسه 1خواهران - برادران48خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-17:40
عمومی2,200,0001395/07/181395/10/14
850402/1فرانسه 2خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
عمومی2,000,0001395/07/181395/10/14
860461/1عربي 1برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
عمومی2,000,0001395/07/181395/10/03
870461/2عربي 1خواهران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی2,000,0001395/07/181395/10/03
880462/1عربي 2خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
عمومی2,000,0001395/07/181395/09/30
890489/1MSRT (MCHE) 1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
تخصصی2,600,0001395/07/151395/09/18
900515/1كلاس خصوصيبرادران14آقاي رفيعي
دوشنبه و پنج شنبه12:15-14:00
سه شنبه و چهار شنبه13:15-15:00
عمومی4,500,0001395/07/281395/08/13
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش سروش
برنامه اعلام شده ترم 1 پاییز 1395
تاریخ گزارش:13:13 1395/08/07
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
915035/1عدسي جذب عينكخواهران - برادران72خانم يا آقاي...
چهار شنبه و پنج شنبه09:00-12:00
چهار شنبه و پنج شنبه14:00-17:00
جمعه09:00-12:00
جمعه14:00-17:00
تخصصی01395/08/051395/08/21