واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 3 پاییز 1395
تاریخ گزارش:15:05 1395/09/14
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
10001/1Kids 1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/09/111395/10/201395/11/181395/11/18
20002/1Kids 2خواهران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/09/111395/10/201395/11/251395/11/25
30100/1Basicsخواهران50خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,800,0001395/09/181395/10/231395/12/19
40100/2Basicsبرادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:00-22:00
عمومی1,800,0001395/09/131395/10/041395/11/02
50101/1F1خواهران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/09/131395/10/041395/11/02
60102/1F2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای فرد18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/09/141395/10/021395/10/30
70102/2F2خواهران50خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,800,0001395/09/181395/10/231395/12/19
80102/3F2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه16:30-20:10
عمومی1,800,0001395/09/151395/10/201395/12/09
90103/1E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/09/151395/10/131395/11/24
100104/1E2خواهران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/09/151395/10/131395/11/24
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 3 پاییز 1395
تاریخ گزارش:15:05 1395/09/14
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
110105/1Pi1خواهران - برادران50آقاي رضائي فرد
يكشنبه و سه شنبه18:30-20:30
پنج شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/09/021395/09/211395/10/19
120106/1Pi2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/09/131395/10/041395/11/02
130107/1I1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,800,0001395/09/181395/10/231395/12/19
140108/1I2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/09/151395/10/131395/11/24
150301/1CFخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه16:00-19:40
عمومی1,800,0001395/09/151395/10/201395/12/091395/12/09
160421/1آلماني 1خواهران - برادران40آقاي نوروزي
يكشنبه و سه شنبه18:00-20:00
عمومی2,000,0001395/09/021395/10/28
170461/1عربي 1برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه17:20-19:20
عمومی2,000,0001395/09/141395/11/10
180581/1فرانسه بزرگسالان A1-aخواهران - برادران48خانم رجبي محمدي
پنج شنبه14:30-17:45
عمومی2,000,0001395/09/041395/11/21
196329/1كارافرينيخواهران - برادران8آقاي روشن
تخصصی1,115,0001395/09/151395/09/17
208خانم جوزداني
شنبه08:00-16:00
1395/09/131395/09/17
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 3 پاییز 1395
تاریخ گزارش:15:05 1395/09/14
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
218آقاي تفكري
روزهای زوج08:00-16:00
1395/09/171395/09/17
226330/1تجهيزات پست (كد دوره:3400)خواهران - برادران36آقاي ساسانفر
تخصصی01395/09/171395/09/25
236331/1انواع پست هاي فشار قوي (كد دوره: 3388)خواهران - برادران30آقاي ساسانفر
چهار شنبه و پنج شنبه08:00-16:00
تخصصی01395/09/171395/09/25
246347/1تست رلهخواهران - برادران24خانم يا آقاي...
تخصصی01395/09/151395/09/15