واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:44 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
10001/1Kids 1خواهران40خانم تولري
شنبه و چهار شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/081395/11/161395/12/141395/12/14
20001/2Kids 1برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-17:40
عمومی1,450,0001395/10/081395/11/161395/12/141395/12/14
30002/1Kids 2خواهران - برادران44خانم جبارزارع
پنج شنبه14:30-18:00
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
40002/2Kids 2برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
50002/3Kids 2خواهران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/231395/12/23
60003/1Kids 3خواهران44خانم تولري
پنج شنبه09:00-12:30
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
70003/2Kids 3برادران44خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/10/081395/11/161395/12/211395/12/21
80004/1Starters 1برادران44خانم انالويي
شنبه و چهار شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/10/081395/11/161395/12/211395/12/21
90004/2Starters 1خواهران44خانم حقاني
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
100005/1Starters 2برادران44خانم رستم پور
يكشنبه و سه شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/141395/11/241395/12/241395/12/24
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:44 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
110005/2Starters 2خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
120006/1Starters 3خواهران44خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/10/081395/11/161395/12/211395/12/21
130006/2Starters 3برادران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/221395/12/22
140007/1Starters 4خواهران44خانم شكراني
پنج شنبه14:30-18:00
عمومی1,450,0001395/10/161395/11/211395/12/201395/12/20
150007/2Starters 4برادران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/221395/12/22
160007/3Starters 4برادران44خانم صفي خاني
جمعه09:00-12:30
عمومی1,450,0001395/10/171395/11/221395/12/221395/12/22
170008/1Movers 1خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
180008/2Movers 1برادران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/221395/12/22
190009/1Movers 2خواهران44خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:20-18:00
عمومی1,450,0001395/10/081395/11/161395/12/211395/12/21
200009/2Movers 2برادران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/231395/12/23
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:44 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
210010/1Movers 3خواهران44خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:20-18:00
عمومی1,450,0001395/10/081395/11/161395/12/211395/12/21
220010/2Movers 3برادران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-19:40
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/221395/12/22
230011/1Movers 4خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
240011/2Movers 4برادران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/231395/12/23
250012/1Flyers 1خواهران44خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-19:40
عمومی1,550,0001395/10/081395/11/161395/12/211395/12/21
260012/2Flyers 1برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,550,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
270013/1Flyers 2خواهران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,550,0001395/10/061395/11/141395/12/231395/12/23
280013/2Flyers 2برادران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:20-18:00
عمومی1,550,0001395/10/071395/11/171395/12/221395/12/22
290014/1Flyers 3خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,550,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
300014/2Flyers 3برادران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,550,0001395/10/061395/11/141395/12/231395/12/23
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:44 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
310015/1Flyers 4خواهران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,550,0001395/10/091395/11/141395/12/201395/12/20
320100/1Basicsخواهران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:15-20:15
عمومی1,800,0001395/10/091395/11/071395/12/23
330100/2Basicsبرادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:0-22:00
عمومی1,800,0001395/10/011395/10/251395/11/18
340100/3Basicsخواهران50خانم سميع عادل
دوشنبه16:00-19:40
عمومی1,800,0001395/10/131395/11/181395/12/26
350101/1F1خواهران50خانم سميع عادل
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی1,800,0001395/10/231395/11/281396/01/31
360101/2F1خواهران - برادران50خانم انالويي
يكشنبه و سه شنبه17:10-19:10
عمومی1,800,0001395/10/191395/11/171395/12/24
370101/3F1خواهران - برادران50خانم متقي
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/181395/11/161395/12/25
380102/1F2خواهران50خانم شكرانه
شنبه و چهار شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/10/111395/11/091395/12/21
390102/2F2برادران50خانم انالويي
يكشنبه و سه شنبه19:15-21:15
عمومی1,800,0001395/10/141395/11/121395/12/24
400102/3F2خواهران - برادران50آقاي رضائي فرد
دوشنبه16:30-20:00
عمومی1,800,0001395/10/131395/11/181395/12/26
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:44 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
410102/4F2برادران50خانم يا آقاي...
هر روز16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/11/021395/11/121395/11/121395/11/30
420103/1E1خواهران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:10
عمومی1,800,0001395/10/011395/10/251395/11/18
430103/2E1خواهران - برادران50خانم براهيمي
دوشنبه15:30-19:10
عمومی1,800,0001395/10/201395/11/181396/01/14
440103/3E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/21
450104/1E2خواهران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
460104/2E2برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/21
470105/1Pi1خواهران50خانم متقي
شنبه و چهار شنبه18:05-20:05
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/21
480105/2Pi1برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه20:00-22:00
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/21
490106/1Pi2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:30-20:30
عمومی1,800,0001395/10/231395/11/121395/12/10
500106/2Pi2خواهران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/21
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:44 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
510107/1I1برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
520107/2I1خواهران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
530108/1I2خواهران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/21
540108/2I2خواهران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
550109/1Ui1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-20:00
عمومی2,150,0001395/10/151395/11/131395/12/21
560110/1Ui2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-18:10
عمومی2,150,0001395/10/091395/11/141395/12/23
570111/1A1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی2,150,0001395/10/091395/11/141395/12/23
580112/1A2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی2,150,0001395/10/091395/11/071395/12/23
590301/1CFخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:15-20:15
عمومی1,800,0001395/10/091395/11/181395/12/231395/12/23
600301/2CFخواهران - برادران50خانم خواجه اي
دوشنبه16:20-20:00
عمومی1,800,0001395/10/131395/11/181395/12/261395/12/26
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:44 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
610301/3CFبرادران50آقاي تركان
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,800,0001395/10/231396/01/311396/01/31
620302/1CEخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:15-20:15
عمومی1,800,0001395/10/161395/11/181395/12/231395/12/23
630303/1CPiخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/191395/12/221395/12/22
640304/1CIخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه20:00-22:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/191395/12/221395/12/22
650305/1Conversation 1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:10-17:50
تخصصی2,500,0001395/10/121395/12/17
660306/1Conversation 2خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:10-17:50
تخصصی2,500,0001395/10/121395/12/17
670313/1T.T.C (بزرگسالان)خواهران - برادران16خانم يا آقاي...
پنج شنبه09:00-12:40
تخصصی3,300,0001395/10/161396/01/17
680461/1عربي 1خواهران40خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-17:40
عمومی2,000,0001395/11/021396/01/29
690461/2عربي 1برادران40آقاي نجفي
يكشنبه و سه شنبه17:49-19:29
عمومی2,000,0001395/10/121395/12/17
700462/1عربي 2برادران40آقاي نجفي
يكشنبه و سه شنبه19:31-21:11
عمومی2,000,0001395/10/121395/12/17
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:44 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
710489/1MSRT (MCHE) 1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:00-19:40
تخصصی2,600,0001395/10/041395/12/11
720515/1كلاس خصوصيخواهران11آقاي زارعي
يكشنبه و سه شنبه16:00-17:30
عمومی1,700,0001395/10/121395/10/26
730515/2كلاس خصوصيبرادران2خانم انالويي
دوشنبه16:30-18:00
عمومی500,0001395/10/201395/10/20
740516/1SIT1خواهران - برادران80خانم يا آقاي...
روزهای فرد18:00-21:15
عمومی3,000,0001395/10/051395/11/19
750517/1SIT2خواهران - برادران80خانم يا آقاي...
روزهای زوج18:00-21:15
عمومی3,000,0001395/10/041395/11/18
760534/1Grammar 1خواهران - برادران20خانم يا آقاي...
پنج شنبه09:00-12:15
تخصصی1,100,0001395/10/161395/11/14
770537/1آلماني A1خواهران - برادران120خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه15:30-18:40
عمومی6,000,0001395/10/191396/02/17
782079/1اصول ايمني و بهداشت محيط كارخواهران - برادران6آقاي جعفري كوپائي
سه شنبه08:00-16:00
تخصصی01395/10/071395/10/07
790خانم نفري
سه شنبه08:00-16:00
1395/10/071395/10/07
802079/2اصول ايمني و بهداشت محيط كارخواهران - برادران4آقاي جعفري كوپائي
يكشنبه08:00-12:00
تخصصی01395/10/121395/10/12
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:44 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
812خانم نفري
يكشنبه14:00-16:00
1395/10/121395/10/12
822080/1اصول مانور عملياتي در ايستگاه هاي انتقال و فوق توزيعخواهران - برادران6آقاي اميد
دوشنبه08:00-16:00
تخصصی01395/10/061395/10/06
832080/2اصول مانور عملياتي در ايستگاه هاي انتقال و فوق توزيعخواهران - برادران6آقاي اميد
دوشنبه08:00-16:00
تخصصی01395/10/131395/10/13
846324/1آشنايي با سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايرانخواهران - برادران4خانم يا آقاي...
دوشنبه08:00-12:00
تخصصی01395/10/131395/10/13
856325/1مطالعات بازار و بازار شناسيخواهران - برادران4آقاي تفكري
چهار شنبه08:00-12:00
تخصصی01395/10/291395/10/15
866326/1مديريت مالي و روش هاي تامين مالي در صنايع كوچكخواهران - برادران4خانم يا آقاي...
دوشنبه13:00-17:00
تخصصی01395/10/131395/10/13
876327/1برنامه ريزي راهبرديخواهران - برادران4آقاي تفكري
چهار شنبه12:00-16:00
تخصصی01395/10/291395/10/29
886328/1بازنگري طرح كسب و كارخواهران - برادران8آقاي روشن
يكشنبه08:00-16:00
تخصصی01395/10/261395/10/18
896340/1آشنايي با رله و حفاظت در بخش انتقال (كد دوره: 3344)خواهران - برادران30آقاي نصر اصفهاني
يكشنبه و چهار شنبه و پنج شنبه08:00-16:00
تخصصی01395/10/051395/10/09
906340/2آشنايي با رله و حفاظت در بخش انتقال (كد دوره: 3344)خواهران - برادران30آقاي نصر اصفهاني
سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه08:00-16:00
تخصصی01395/10/141395/10/16
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:44 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
916348/1آشنايي با مفاهيم شبكه هاي هوشمند الكتريكي ( كد دوره: 3022 )خواهران - برادران32آقاي جورابيان
چهار شنبه و پنج شنبه08:00-16:00
تخصصی01395/10/011395/10/09