واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:43 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
10001/1Kids 1برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,450,0001395/11/051395/12/031396/01/191396/01/19
20100/1Basicsخواهران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/11/061395/12/041396/02/12
30102/1F2برادران50خانم يا آقاي...
هر روز16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/11/021395/11/121395/11/30
40103/1E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
50104/1E2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:30-10:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
60422/1آلماني 2خواهران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:45-20:45
عمومی2,000,0001395/11/031395/12/24
70581/1فرانسه بزرگسالان A1-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:30-18:00
عمومی2,000,0001395/11/021396/02/13
80582/1فرانسه بزرگسالان A1-bخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-17:45
عمومی2,000,0001395/11/281396/03/11