واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
10000/1Kids 1*خواهران40خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/091395/12/16
20000/2Kids 1*برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:05-17:45
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/101395/12/15
30001/1Kids 1خواهران40خانم حقاني
شنبه و چهار شنبه16:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/111395/11/201395/12/141395/12/18
40001/2Kids 1برادران40خانم سلطاني
يكشنبه و سه شنبه16:05-17:45
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/101395/12/15
50002/1Kids 2خواهران44خانم خادمي
يكشنبه و سه شنبه16:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
60002/2Kids 2خواهران44خانم صالحيان
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
70002/3Kids 2برادران44آقاي صالحي
يكشنبه و سه شنبه16:05-17:45
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
80002/4Kids 2برادران44آقاي صالحي
پنج شنبه08:20-12:00
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
90003/1Kids 3خواهران44خانم چلونگر
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
100003/2Kids 3خواهران44خانم سجاد
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
110003/3Kids 3خواهران44خانم رستم پور
شنبه و چهار شنبه16:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/111395/11/201395/12/211395/12/25
120003/4Kids 3خواهران44خانم مجنون
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
130003/5Kids 3برادران44آقاي صالحي
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
140003/6Kids 3برادران44خانم خادمي
پنج شنبه08:20-12:00
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
150003/7Kids 3برادران44خانم مجنون
شنبه و چهار شنبه16:05-17:45
عمومی1,450,0001395/10/111395/11/201395/12/211395/12/25
160004/1Starters 1خواهران44خانم مجنون
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
170004/2Starters 1خواهران44خانم محمديان
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
180004/3Starters 1خواهران44خانم شكوهي پور
يكشنبه و سه شنبه16:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
190004/4Starters 1خواهران44خانم تيموري زاده
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
200004/5Starters 1برادران44خانم عباس نژادآذر
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
210004/6Starters 1برادران44خانم رستم پور
پنج شنبه08:20-12:00
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
220004/7Starters 1برادران44خانم خليلي
يكشنبه و سه شنبه16:05-17:45
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
230005/1Starters 2خواهران44خانم چلونگر
يكشنبه و سه شنبه16:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
240005/2Starters 2خواهران44خانم معتمدي
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
250005/3Starters 2خواهران44خانم تولري
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
260005/4Starters 2برادران44خانم يوسفي
يكشنبه و سه شنبه16:05-17:45
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
270005/5Starters 2برادران44خانم قزلباش
پنج شنبه08:20-12:00
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
280005/6Starters 2برادران44خانم رستم پور
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
290006/1Starters 3خواهران44خانم كرباسي آراني
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
300006/2Starters 3خواهران44خانم قزلباش
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
310006/3Starters 3خواهران44خانم صفدري
يكشنبه و سه شنبه16:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
320006/4Starters 3برادران44خانم شكوهي پور
يكشنبه و سه شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
330006/5Starters 3برادران44خانم خشه
پنج شنبه08:20-12:00
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
340006/6Starters 3برادران44خانم بهارلو
پنج شنبه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
350006/7Starters 3خواهران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
360007/1Starters 4خواهران44خانم صفي خاني
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
370007/2Starters 4خواهران44خانم عباس نژادآذر
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
380007/3Starters 4خواهران44خانم معتمدي
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
390007/4Starters 4برادران44خانم بهارلو
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:55
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
400007/5Starters 4برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:20-12:00
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
410007/6Starters 4برادران44خانم چلونگر
پنج شنبه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
420008/1Movers 1خواهران44خانم صفدري
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
430008/2Movers 1خواهران44خانم صفي خاني
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
440008/3Movers 1خواهران44خانم جاويدپرور
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
450008/4Movers 1برادران44خانم يوسفي
يكشنبه و سه شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
460008/5Movers 1برادران44خانم يوسفي
پنج شنبه08:20-12:00
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
470008/6Movers 1برادران44خانم جاويدپرور
پنج شنبه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
480008/7Movers 1برادران44خانم نيري
شنبه و چهار شنبه16:05-17:45
عمومی1,450,0001395/10/111395/11/201395/12/211395/12/25
490009/1Movers 2خواهران44خانم كلانتري
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
500009/2Movers 2خواهران44خانم كرباسي آراني
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
510009/3Movers 2خواهران44خانم مهراد
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
520009/4Movers 2برادران44خانم حيدري
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
530009/5Movers 2برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:20-12:00
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
540009/6Movers 2برادران44خانم حيدري
پنج شنبه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
550010/1Movers 3خواهران44خانم دليران فيروز
شنبه و چهار شنبه16:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/111395/11/201395/12/211395/12/25
560010/2Movers 3خواهران44خانم رباتي
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/171395/12/191395/12/19
570010/3Movers 3خواهران44خانم مهراد
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/171395/12/191395/12/19
580010/4Movers 3برادران44خانم نيري
شنبه و چهار شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/111395/11/201395/12/211395/12/25
590010/5Movers 3برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:20-12:00
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
600010/6Movers 3برادران44خانم زارع
پنج شنبه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
610011/1Movers 4خواهران44آقاي پارسافر
يكشنبه و سه شنبه16:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
620011/2Movers 4خواهران44خانم شكوهي پور
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
630011/3Movers 4خواهران44خانم محمديان
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
640011/4Movers 4خواهران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:10-17:50
عمومی1,450,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
650011/5Movers 4برادران44خانم محمديان
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:50
عمومی1,450,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
660011/6Movers 4برادران44خانم يا آقاي...
پنج شنبه08:20-12:00
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
670011/7Movers 4برادران44خانم انالويي
پنج شنبه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
680012/1Flyers 1خواهران44آقاي كشاورزيان
شنبه و چهار شنبه18:15-19:55
عمومی1,550,0001395/10/111395/11/201395/12/211395/12/25
690012/2Flyers 1خواهران44خانم خدارحمي
پنج شنبه08:30-12:10
عمومی1,550,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
700012/3Flyers 1خواهران44خانم تاجمير رياحي
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,550,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
710012/4Flyers 1برادران44خانم صفي خاني
دوشنبه و پنج شنبه18:00-19:40
عمومی1,550,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
720012/5Flyers 1برادران44آقاي ترابي
پنج شنبه08:20-12:00
عمومی1,550,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
730012/6Flyers 1برادران44آقاي كشاورزيان
پنج شنبه14:00-17:40
عمومی1,550,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
740013/1Flyers 2خواهران44خانم مرداني
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,550,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
750013/2Flyers 2خواهران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:15-19:55
عمومی1,550,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
760013/3Flyers 2خواهران44خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:15-19:55
عمومی1,550,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
770013/4Flyers 2خواهران44خانم سميع عادل
شنبه و چهار شنبه16:10-17:50
عمومی1,550,0001395/10/111395/11/201395/12/211395/12/25
780013/5Flyers 2برادران44خانم خليلي
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:50
عمومی1,550,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
790013/6Flyers 2برادران44خانم خليلي
پنج شنبه14:00-17:40
عمومی1,550,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
800013/7Flyers 2برادران44خانم خليلي
يكشنبه و سه شنبه18:10-19:50
عمومی1,550,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
810014/1Flyers 3خواهران44آقاي پارسافر
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,550,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
820014/2Flyers 3خواهران44آقاي پارسافر
يكشنبه و سه شنبه18:15-19:55
عمومی1,550,0001395/10/071395/11/171395/12/171395/12/22
830014/3Flyers 3خواهران44آقاي پارسافر
شنبه و چهار شنبه16:10-17:50
عمومی1,550,0001395/10/111395/11/201395/12/211395/12/25
840014/4Flyers 3برادران44خانم شيراني بيدآبادي
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:50
عمومی1,550,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
850014/5Flyers 3برادران44خانم شيراني بيدآبادي
پنج شنبه14:00-17:40
عمومی1,550,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
860015/1Flyers 4خواهران44آقاي ترابي
پنج شنبه14:10-17:50
عمومی1,550,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
870015/2Flyers 4خواهران44آقاي پارسافر
شنبه و چهار شنبه18:15-19:55
عمومی1,550,0001395/10/111395/11/201395/12/211395/12/25
880015/3Flyers 4برادران44آقاي كشاورزيان
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:50
عمومی1,550,0001395/10/061395/11/141395/12/191395/12/23
890015/4Flyers 4برادران44خانم كلانتري
پنج شنبه14:00-17:40
عمومی1,550,0001395/10/021395/11/071395/12/191395/12/19
900100/1Basicsخواهران50خانم يا آقاي...
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
910100/2Basicsخواهران - برادران50خانم دليران فيروز
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/11/291396/02/15
920100/3Basicsخواهران50خانم تيموري جروكاني
يكشنبه و سه شنبه16:05-18:05
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
930100/4Basicsبرادران50آقاي اكبري ساماني
يكشنبه و سه شنبه20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
940101/1F1خواهران50خانم يا آقاي...
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
950101/2F1خواهران - برادران50خانم محمدي
دوشنبه16:30-20:10
عمومی1,800,0001395/10/201395/11/181396/01/28
960101/3F1خواهران - برادران50آقاي رفيعي
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/11/291396/02/15
970101/4F1خواهران50خانم مرداني
شنبه و چهار شنبه16:05-18:05
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
980101/5F1برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
990102/1F2خواهران50خانم يا آقاي...
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
1000102/2F2خواهران50خانم خواجه اي
شنبه و چهار شنبه16:05-18:05
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1010102/3F2خواهران50خانم مير باقر
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/11/291396/02/15
1020102/4F2برادران50آقاي ترابي
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
1030102/5F2خواهران50آقاي اكبري ساماني
يكشنبه و سه شنبه18:15-20:15
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
1040102/6F2خواهران - برادران50خانم جوهريان
چهار شنبه14:00-17:00
عمومی01395/10/291395/12/041396/02/06
1050102/7F2برادران50خانم محمد پور
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/11/291396/02/15
1060103/1E1برادران50خانم شيراني بيدآبادي
يكشنبه و سه شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/141395/11/101395/12/22
1070103/2E1خواهران - برادران50خانم محمدي
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/11/291396/02/15
1080103/3E1خواهران50خانم داوديان
هر روز18:15-19:55
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
1090103/4E1خواهران50آقاي كشاورزيان
يكشنبه و سه شنبه18:15-20:15
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
1100103/5E1خواهران50خانم محمد پور
شنبه و چهار شنبه14:00-16:00
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1110103/6E1خواهران50خانم يا آقاي...
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
1120103/7E1خواهران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/271395/12/14
1130104/1E2خواهران50خانم سميع عادل
شنبه و چهار شنبه18:05-20:05
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1140104/2E2برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
1150104/3E2خواهران50آقاي پارسافر
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/11/291396/02/15
1160104/4E2خواهران50خانم روان برزين
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1170104/5E2خواهران50خانم داوديان
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
1180104/6E2خواهران - برادران50خانم شيخ الاسلامي
يكشنبه و سه شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
1190104/7E2برادران50آقاي تركان
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/11/291396/02/15
1200105/1Pi1برادران50آقاي اديبي
شنبه و چهار شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1210105/2Pi1خواهران - برادران50خانم داوديان
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/11/291396/02/15
1220105/3Pi1خواهران50خانم خواجه اي
شنبه و چهار شنبه18:15-20:15
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1230105/4Pi1خواهران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه14:00-16:00
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
1240105/5Pi1خواهران50خانم يا آقاي...
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
1250106/1Pi2خواهران - برادران50خانم سميع عادل
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/11/291396/02/15
1260106/2Pi2خواهران50خانم يا آقاي...
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
1270106/3Pi2خواهران50خانم سارنج
شنبه و چهار شنبه18:15-20:15
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1280106/4Pi2خواهران50خانم سارنج
شنبه و چهار شنبه16:05-18:05
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1290106/5Pi2خواهران - برادران50خانم سارنج
شنبه و چهار شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1300106/6Pi2خواهران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/261395/11/241396/01/29
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1310107/1I1خواهران50خانم يا آقاي...
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
1320107/2I1خواهران - برادران50خانم دهكردي
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/11/291396/02/15
1330107/3I1خواهران50خانم جوهريان
شنبه و چهار شنبه18:15-20:15
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1340107/4I1برادران50خانم شيخ الاسلامي
شنبه و چهار شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1350107/5I1خواهران - برادران50خانم جوهريان
يكشنبه و سه شنبه15:30-17:00
عمومی01395/10/261395/12/011396/02/12
1360108/1I2خواهران - برادران50خانم شيراني بيدآبادي
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/11/291396/02/15
1370108/2I2خواهران50خانم يا آقاي...
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/251395/11/13
1380108/3I2خواهران - برادران50خانم روان برزين
شنبه و چهار شنبه18:15-20:15
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1390108/4I2برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/101395/12/22
1400108/5I2خواهران - برادران50خانم جوهريان
شنبه و دوشنبه15:30-17:00
عمومی01395/10/251395/11/251396/02/09
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1410109/1Ui1خواهران - برادران50آقاي توكلي ريزي
جمعه09:00-12:40
عمومی2,150,0001395/10/241395/11/291396/02/15
1420109/2Ui1خواهران - برادران50آقاي ترابي
يكشنبه و سه شنبه18:15-20:15
عمومی2,150,0001395/10/121395/11/101395/12/22
1430109/3Ui1خواهران - برادران50خانم ستايش مهر
شنبه و چهار شنبه20:15-22:00
عمومی2,150,0001395/10/181395/11/131395/12/25
1440110/1Ui2خواهران - برادران50آقاي توكلي ريزي
شنبه و چهار شنبه18:15-20:15
عمومی2,150,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1450110/2Ui2خواهران - برادران50خانم ناظريان
جمعه09:00-12:40
عمومی2,150,0001395/10/241395/11/291396/02/15
1460111/1A1خواهران - برادران50آقاي درخشنده
شنبه و چهار شنبه16:10-18:10
عمومی2,150,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1470111/2A1خواهران - برادران50خانم آقاخاني
شنبه و چهار شنبه18:10-20:10
عمومی2,150,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1480111/3A1خواهران - برادران50آقاي ترابي
يكشنبه و سه شنبه20:20-22:20
عمومی2,150,0001395/10/121395/11/101395/12/22
1490111/4A1خواهران - برادران50خانم جمشيديان
جمعه09:00-12:40
عمومی2,150,0001395/11/011395/11/291396/02/22
1500111/5A1خواهران - برادران50آقاي كشاورزيان
شنبه و دوشنبه15:30-17:00
عمومی01395/10/251395/11/251396/02/09
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1510112/1A2خواهران - برادران50آقاي نوروزي
شنبه و چهار شنبه18:15-20:15
عمومی2,150,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1520112/2A2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی2,150,0001395/10/151395/11/131395/12/25
1530113/1FCE-1خواهران - برادران50آقاي درخشنده
شنبه و چهار شنبه18:10-19:50
تخصصی2,500,0001395/10/181396/01/30
1540113/2FCE-1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:10-17:50
تخصصی2,500,0001395/10/251396/02/09
1550114/1FCE-2خواهران - برادران50آقاي مرداني
شنبه و چهار شنبه18:10-19:50
تخصصی2,500,0001395/10/221396/02/02
1560114/2FCE-2خواهران - برادران50آقاي درخشنده
جمعه09:00-12:40
تخصصی2,500,0001395/10/241396/02/15
1570115/1FCE-3خواهران - برادران50خانم جمشيديان
يكشنبه و سه شنبه18:10-20:10
تخصصی2,500,0001395/10/191396/02/03
1580115/2FCE-3خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:10-17:50
تخصصی2,500,0001395/10/251396/02/09
1590116/1FCE-4خواهران - برادران50آقاي بقائي نائيني
يكشنبه و سه شنبه18:10-19:50
تخصصی2,500,0001395/10/121396/01/27
1600116/2FCE-4خواهران - برادران50آقاي بقائي نائيني
دوشنبه و پنج شنبه18:10-19:50
تخصصی2,500,0001395/10/131396/01/31
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1610119/1CAE-3خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه20:00-21:40
تخصصی2,700,0001395/10/121396/01/27
1620119/2CAE-3خواهران - برادران50آقاي بقائي نائيني
يكشنبه و سه شنبه16:10-17:50
تخصصی2,700,0001395/10/121396/01/27
1630201/1Pre1-TOEFL/IELTSخواهران - برادران80آقاي يارعلي
يكشنبه و سه شنبه16:30-19:45
پنج شنبه18:00-19:45
تخصصی4,800,0001395/10/261395/12/22
1640301/1CFخواهران - برادران50آقاي اديبي
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/12/131396/02/151396/02/15
1650301/2CFخواهران50خانم سارنج
يكشنبه و سه شنبه16:05-18:05
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/191395/12/221395/12/22
1660301/3CFبرادران50آقاي تركان
يكشنبه و سه شنبه20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/191395/12/221395/12/22
1670301/4CFخواهران50خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه14:00-16:00
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/231395/12/251395/12/25
1680301/5CFخواهران50خانم شيراني بيدآبادي
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/281395/11/131395/11/13
1690301/6CFخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/101395/11/291396/02/011396/02/01
1700302/1CEبرادران50خانم سارنج
يكشنبه و سه شنبه18:10-20:10
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/191395/12/221395/12/22
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1710302/2CEخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه16:30-20:10
عمومی1,800,0001395/10/201395/12/021396/01/281396/01/28
1720302/3CEخواهران50خانم خواجه اي
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/12/131395/02/151396/02/15
1730302/4CEخواهران50خانم مرداني
شنبه و چهار شنبه18:15-20:15
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/231395/12/251395/12/25
1740302/5CEخواهران50خانم يا آقاي...
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/281395/11/131395/11/13
1750302/6CEبرادران50آقاي ترابي
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/12/131396/02/151396/02/15
1760303/1CPiبرادران50آقاي توكلي ريزي
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/231395/12/251395/12/25
1770303/2CPiخواهران - برادران50خانم سارنج
دوشنبه16:30-20:10
عمومی1,800,0001395/10/201395/12/021396/01/281396/01/28
1780303/3CPiخواهران - برادران50خانم كلانتري
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/10/241395/12/131396/02/151396/02/15
1790303/4CPiخواهران50خانم شيراني بيدآبادي
شنبه و چهار شنبه18:15-20:15
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/231395/12/251395/12/25
1800303/5CPiبرادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/191395/12/221395/12/22
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1810303/6CPiخواهران50خانم دهكردي
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/121395/10/291395/11/161395/11/16
1820304/1CIخواهران - برادران50خانم باقري
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/11/011395/12/131396/02/221396/02/22
1830304/2CIخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:05-18:05
عمومی1,800,0001395/10/121395/11/191395/12/221395/12/22
1840304/3CIخواهران - برادران50خانم آقاخاني
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/10/151395/11/231395/12/251395/12/25
1850304/4CIخواهران50خانم يا آقاي...
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/10/111395/10/281395/11/131395/11/13
1860306/1Conversation 2خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:15-20:15
تخصصی2,500,0001395/10/151395/12/21
1870311/1T.T.Cخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
تخصصی3,300,0001395/10/101395/12/20
1880461/1عربي 1خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-17:40
عمومی2,000,0001395/10/261395/12/17
1890462/1عربي 2خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:10-19:50
عمومی2,000,0001395/10/121395/12/17
1900465/1عربي 5خواهران - برادران40خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:00-17:40
عمومی2,000,0001395/10/151395/12/21
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1910489/1MSRT (MCHE) 1خواهران - برادران40آقاي زارعي
جمعه14:00-17:40
تخصصی2,600,0001395/10/241396/01/25
1920500/1تعيين سطحخواهران - برادران1خانم يا آقاي...
عمومی60,0001395/10/011395/12/29
1930515/1كلاس خصوصيبرادران60خانم رستم پور
شنبه18:00-19:40
عمومی200,0001395/10/251395/10/25
1940516/1SIT1خواهران - برادران80آقاي اسفندياري
روزهای زوج16:45-20:15
عمومی3,000,0001395/10/151395/11/30
1950517/1SIT2خواهران - برادران80خانم ناظريان
يكشنبه و سه شنبه17:00-20:30
پنج شنبه18:10-19:50
عمومی3,000,0001395/10/231395/12/19
1960530/1انگليسي در سفرخواهران - برادران20خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,100,0001395/10/241395/11/29
1970534/1Grammar 1خواهران - برادران20خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:05-17:45
تخصصی1,100,0001395/10/121395/11/12
1980535/1Grammar 2خواهران - برادران20خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:05-17:45
تخصصی1,100,0001395/10/121395/11/12
1990536/1Grammar 3خواهران - برادران20خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:05-17:45
تخصصی1,100,0001395/10/121395/11/12
2000553/1فرانسه كودكان A1.1-bخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:30-18:00
عمومی1,680,0001395/10/041395/12/24
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
2010556/1فرانسه كودكان A1.2-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:15-19:45
عمومی1,750,0001395/10/051395/12/26
2020564/1فرانسه نوجوانان A1-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:30-18:00
عمومی1,800,0001395/10/041395/12/25
2030564/2فرانسه نوجوانان A1-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:15-19:45
عمومی1,800,0001395/10/051395/12/26
2040581/1فرانسه بزرگسالان A1-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:30-18:00
عمومی2,000,0001395/10/041395/12/25
2050582/1فرانسه بزرگسالان A1-bخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:30-18:00
عمومی2,000,0001395/10/041395/12/25
2060583/1فرانسه بزرگسالان A1-cخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:30-18:00
عمومی2,000,0001395/10/041395/12/25
2070584/1فرانسه بزرگسالان A1-dخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:30-18:00
عمومی2,000,0001395/10/051395/12/26
2080585/1فرانسه بزرگسالان A1-eخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:30-18:00
عمومی2,000,0001395/10/051395/12/26
2090587/1فرانسه بزرگسالان A2-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:30-18:00
عمومی2,160,0001395/10/051395/12/26
2100588/1فرانسه بزرگسالان A2-bخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:15-19:45
عمومی2,160,0001395/10/051395/12/26
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 1 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:42 1395/10/25
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
2110589/1فرانسه بزرگسالان A2-cخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:15-19:45
عمومی2,160,0001395/10/051395/12/26
2120700/1آزمون با تاخيرخواهران - برادران2خانم يا آقاي...
عمومی150,0001395/10/011395/12/29
2130700/2آزمون با تاخيرخواهران - برادران2خانم يا آقاي...
عمومی150,0001395/10/011395/10/30
2140801/1EPTخواهران - برادران40خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
تخصصی2,600,0001395/10/241396/01/25
2150861/1Writing (Intermediate)خواهران - برادران20خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:05-17:45
تخصصی1,100,0001395/10/121395/11/12
2160862/1Writing (Advanced)خواهران - برادران20خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:05-17:45
تخصصی1,100,0001395/10/121395/11/12
2170871/1.Filmخواهران - برادران20خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
تخصصی920,0001395/10/241395/11/29
2180891/1Newsخواهران - برادران20خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
تخصصی1,100,0001395/10/241395/11/29
2190892/1Calligraphyخواهران - برادران8خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
تخصصی300,0001395/10/241395/11/01