واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:10:21 1395/10/27
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
10001/1Kids 1خواهران40خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/221396/02/22
20001/2Kids 1برادران40خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/221396/02/22
30002/1Kids 2برادران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151395/01/181396/02/29
40002/2Kids 2خواهران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
50003/1Kids 3خواهران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
60003/2Kids 3برادران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
70004/1Starters 1برادران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
80004/2Starters 1خواهران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
90005/1Starters 2برادران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
100005/2Starters 2خواهران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:10:21 1395/10/27
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
110006/1Starters 3برادران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/29
120006/2Starters 3خواهران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
130007/1Starters 4برادران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
140007/2Starters 4خواهران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
150008/1Movers 1برادران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
160008/2Movers 1خواهران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
170009/1Movers 2برادران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
180009/2Movers 2خواهران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
190010/1Movers 3برادران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
200010/2Movers 3خواهران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:10:21 1395/10/27
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
210011/1Movers 4برادران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
220011/2Movers 4خواهران44خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
230013/1Flyers 2برادران44خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:40
عمومی1,550,0001395/11/151396/01/181396/02/29
240100/1Basicsخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
250100/2Basicsبرادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/271395/12/25
260100/3Basicsخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,800,0001395/11/151396/01/181396/03/05
270101/1F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/031395/12/011396/01/29
280101/2F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
290101/3F1برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/271395/12/25
300101/4F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,800,0001395/11/151396/01/181396/03/05
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:10:21 1395/10/27
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
310102/1F2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/031395/12/011396/01/29
320102/2F2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
330102/3F2برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/271395/12/25
340102/4F2خواهران - برادران50خانم رستم پور
جمعه14:00-17:40
عمومی1,800,0001395/11/291396/01/251396/03/12
350103/1E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
360103/2E1برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/271395/12/25
370103/3E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,800,0001395/11/151396/01/181396/03/05
380104/1E2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/031395/12/011396/01/29
390104/2E2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
400104/3E2برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/271395/12/25
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:10:21 1395/10/27
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
410104/4E2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,800,0001395/11/291396/01/251396/03/12
420105/1Pi1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/031395/12/011396/01/29
430105/2Pi1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
440105/3Pi1برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/271395/12/25
450105/4Pi1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,800,0001395/11/151396/01/181396/03/05
460106/1Pi2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
470106/2Pi2برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/271395/12/25
480106/3Pi2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,800,0001395/11/151396/01/181396/03/05
490107/1I1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
500107/2I1برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/271395/12/25
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:10:21 1395/10/27
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
510107/3I1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,800,0001395/11/151396/01/181396/03/05
520108/1I2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
530108/2I2برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/271395/12/25
540108/3I2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,800,0001395/11/151396/01/181396/03/05
550109/1Ui1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی2,150,0001395/11/061395/11/251395/12/23
560111/1A1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی2,150,0001395/11/061395/11/251395/12/23
570117/1CAE-1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه13:30-17:10
تخصصی2,700,0001395/11/151396/03/05
580203/1Pre2-IELTSخواهران - برادران80خانم يا آقاي...
روزهای زوج18:15-21:30
تخصصی4,800,0001395/11/201396/01/28
590206/1IELTSخواهران - برادران60آقاي رمضان تاش
تخصصی4,800,0001395/11/021395/12/07
600301/1CFخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/12/021395/12/231395/12/23
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:10:21 1395/10/27
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
610301/2CFبرادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/12/041395/12/251395/12/25
620301/3CFخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,800,0001395/11/151396/01/251396/03/051396/03/05
630302/1CEخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/031395/12/101396/01/291396/01/29
640302/2CEخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/12/021395/12/231395/12/23
650302/3CEبرادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/12/041395/12/251395/12/25
660302/4CEخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,800,0001395/11/291396/02/011396/03/051396/03/12
670303/2CPiخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/12/021395/12/231395/12/23
680303/3CPiبرادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/12/041395/12/251395/12/25
690303/4CPiخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه14:00-17:40
عمومی1,800,0001395/11/151396/01/251396/03/051396/03/05
700304/1CIخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/12/021395/12/231395/12/23
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:10:21 1395/10/27
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
710304/2CIبرادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/091395/12/041395/12/251395/12/25
720564/1فرانسه نوجوانان A1-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:30-18:00
عمومی1,800,0001395/11/161396/02/27
730567/1مكالمه فرانسه A1-bخواهران - برادران30خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:15-19:45
عمومی1,300,0001395/11/021395/12/21
740581/1فرانسه بزرگسالان A1-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:30-18:00
عمومی2,000,0001395/11/161396/02/27
750582/1فرانسه بزرگسالان A1-bخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:30-18:00
عمومی2,000,0001395/11/161396/02/27
760582/2فرانسه بزرگسالان A1-bخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه18:15-19:45
عمومی2,000,0001395/11/161396/02/27