واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه قطعی ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:54 1395/11/27
ردیفمحل تشکیلکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
1كلاس 40100/1Basicsخواهران - برادران50خانم عليپور
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/251395/12/23
2كلاس 30101/1F1خواهران - برادران50خانم داوديان
يكشنبه و سه شنبه08:25-10:25
عمومی1,800,0001395/11/031395/12/011396/01/29
3كلاس 20101/2F1خواهران - برادران50خانم عليپور
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
4كلاس 30102/1F2خواهران - برادران50خانم داوديان
يكشنبه و سه شنبه10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/031395/12/011396/01/29
5كلاس 30102/2F2خواهران - برادران50خانم محمد پور
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
6كلاس 90102/3F2برادران50آقاي اديبي
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/111395/11/271395/12/25
7كلاس 40103/1CFخواهران - برادران50خانم دهكردي
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/111395/12/021395/12/231395/12/23
8كلاس 40103/2CFبرادران50آقاي اكبري ساماني
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/111395/12/041395/12/251395/12/25
9كلاس 30104/1E1خواهران - برادران50خانم روح الهي
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/251395/12/23
10كلاس 10104/2E1برادران50آقاي كشاورزيان
روزهای زوج20:00-22:00
عمومی1,800,0001395/11/111395/11/271395/12/25
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه قطعی ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:54 1395/11/27
ردیفمحل تشکیلکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
11كلاس 200104/4E1خواهران50خانم شيراني بيدآبادي
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/11/191395/12/031395/12/23
12كلاس 70105/3E2خواهران - برادران50آقاي تركان
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/111395/11/271395/12/25
13كلاس 220105/5E2خواهران50خانم داوديان
هر روز18:06-19:40
عمومی1,800,0001395/11/191395/12/031395/12/23
14كلاس 60106/5CEخواهران - برادران50خانم روح الهي
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/12/021395/12/23
15كلاس 170106/6CEخواهران50خانم داوديان
هر روز16:05-17:45
عمومی1,800,0001395/11/191395/12/031395/12/23
16كلاس 40107/1Pi1خواهران - برادران50خانم جوهريان
يكشنبه و سه شنبه08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/101395/12/011396/01/29
17كلاس 30107/3Pi1برادران50خانم سميع عادل
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/111395/11/271395/12/25
18كلاس 50108/2Pi2خواهران - برادران50آقاي اسفندياري
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/131395/11/271395/12/25
19كلاس 60109/3CPiبرادران50خانم شيراني بيدآبادي
روزهای زوج20:20-22:20
عمومی1,800,0001395/11/111395/12/041395/12/251395/12/25
20كلاس 10110/1I1خواهران - برادران50خانم جوهريان
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه قطعی ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:54 1395/11/27
ردیفمحل تشکیلکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
21كلاس 20111/1I2خواهران - برادران50آقاي ترابي
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/251395/12/23
22كلاس 50112/1CIخواهران - برادران50آقاي درخشنده
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/091395/12/021395/12/231395/12/23
23كلاس 90113/1Ui1خواهران - برادران50آقاي ترابي
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی2,150,0001395/11/061395/11/251395/12/23
24كلاس 50115/1A1خواهران - برادران50آقاي درخشنده
روزهای زوج08:15-10:15
عمومی2,150,0001395/11/061395/11/251395/12/23
25كلاس 80123/1CAE-3خواهران - برادران50آقاي بقائي نائيني
يكشنبه و سه شنبه20:00-21:40
تخصصی2,700,0001395/11/241396/03/16
26كلاس 70203/1Pre2-IELTSخواهران - برادران80آقاي زارعي
يكشنبه و سه شنبه18:15-21:30
تخصصی4,800,0001395/11/241396/03/16
27كلاس 110206/1IELTSخواهران - برادران60آقاي رمضان تاش
شنبه و چهار شنبه18:15-21:30
تخصصی4,800,0001395/11/091395/12/25
28null0504/1Observeخواهران - برادران13خانم آقاخاني
عمومی01395/11/011395/11/04
29نامشخص0515/1كلاس خصوصيبرادران2خانم شيراني بيدآبادي
چهار شنبه14:00-16:00
عمومی450,0001395/11/061395/11/06
30نامشخص0515/2كلاس خصوصيخواهران4خانم سميع عادل
سه شنبه08:00-10:00
عمومی500,0001395/11/181395/11/18
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره ١
برنامه قطعی ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:11:54 1395/11/27
ردیفمحل تشکیلکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
31كلاس 30567/1مكالمه فرانسه A1-bخواهران - برادران30خانم رجبي محمدي
شنبه و چهار شنبه18:15-19:45
عمومی1,300,0001395/11/021395/12/21
32نامشخص0582/1فرانسه بزرگسالان A1-bخواهران - برادران48خانم رجبي محمدي
شنبه و چهار شنبه16:30-18:00
عمومی2,000,0001395/11/091396/02/20