درخواست ثبت نام و تعهدات آموزشی كوتاه مدت
فراگیرگرامی
چنانچه تا قبل از نهایی شدن ثبت درخواست، هرگونه خطایی در ورود اطلاعات صورت گیرد، می بایست مرورگر بسته شود و عملیات ثبت مجددا انجام گیرد و از زدن دکمه بازگشت مرورگر (Back) اجتناب گردد .
گروه آموزشی مركز